Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/fero/public_html/gim1/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/fero/public_html/gim1/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/fero/public_html/gim1/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016-2017

BreadcrumbsEgzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016-2017

 

 

Zadania ogólne

 

      Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

 

 1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
 2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
 3. z języka obcego nowożytnego.‎

 

    Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

 

     Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

 

Egzamin ma formę pisemną.

 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

 

Warunki przebiegu egzaminu gimnazjalnego

 

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

 

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

 

Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą.
Każda cześć/zakres/poziom egzaminu ‎rozpoczyna się o godzinie określonej
w komunikacie o harmonogramie.‎

 

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2017 r.

 

W terminie głównym:

 

1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa)

 

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego –godz. 11:00
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • na poziomie podstawowym –godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek)

 

3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek)

 

 W terminie dodatkowym:

 

1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017r. (czwartek)

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017r. (piątek)

 

3.język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017r. (poniedziałek)

 

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2017 roku:

 

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie

 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć

 

linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

 

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne

 

czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

 

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie gimnazjalnym

 

    Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 

 1. informatorze o egzaminie gimnazjalnym
 2. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
 3. arkuszach z lat ubiegłych
 4. wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka ‎polskiego)‎
 5. wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki) ‎
 6. wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)‎
 7. wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).‎

 

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi ‎do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego ‎przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych (schemat arkuszy egzaminacyjnych).‎

 

Wyniki i zaświadczenia

 

    W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił: ‎

 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. ‎

 

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

 

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Źródło:  strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zakładka- Egzamin gimnazjalny

 


Template designed by FEROmedia.NET (Copyright © 2013)